תנאי שימוש

אסור להעתיק, להעביר, לשמור, לאחסן או לתרגם לכל שפה שהיא את המדריך למשתמש, את המוצר או את התוכנה שבו ללא אישור מוקדם ובכתב מאת חברת סליוול בע"מ.

אחריות חברת סליוול בע"מ עבור המוצר או השירות, מוגבלת לרשום בטופס האחריות המצ"ב ואין בשום דבר מהאמור או מהמשתמע ממנו שיכול להרחיב את האחריות מעבר למצוין בטופס האחריות. חברת סליוול בע"מ אינה אחראית להשמטות, טעויות עריכה, תרגום או טעויות טכניות שנפלו במסמך זה.

האחריות לא תינתן למוצר, אם המוצר תוקן או שונה, אלא אם התיקון בוצע על ידי גורם המוסמך בכתב על ידי חברת סליוול בע"מ.

חברת סליוול בע"מ נותנת את המדריך למשתמש הזה במצבו הנוכחי (AS IS) ללא שום אחריות ישירה או עקיפה לרבות אחריות על מידת סחירות המוצר או התאמתו למטרה ספציפית.